Algemene voorwaarden IT Training Groep B.V.
KvK nummer: 65317483
gevestigd: Zonnebaan 33, 3542 EB, Utrecht.

bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van projecten en trainingen

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door IT Training Groep, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht. Deze voorwaarden hanteert IT Training Groep bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van projecten en trainingen:

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatie-advisering, project- of interimmanagement & trainingen tussen IT Training Groep en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 1. Grondslag offertes

Offertes van IT Training Groep zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt.

 1. Aanvang werkzaamheden

IT Training Groep aanvaardt een opdracht na bepaling van inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht en een schriftelijke bevestiging hiervan door de opdrachtgever. IT Training Groep acht een opdracht tevens tot stand te zijn gekomen wanneer – na bepaling van inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht – IT Training Groep dit beschouwt en aanvaardt als een opdracht. Voordat IT Training Groep start met een opdracht dient de opdrachtgever hiermee nadrukkelijk of stilzwijgende in te stemmen.

 1. Uitvoering van werkzaamheden

IT Training Groep zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 1. Terbeschikkingstelling van informatie medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die IT Training Groep nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn.

Als IT Training Groep daarom verzoekt, biedt de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluitingen, internetaansluiting en, desgewenst, een fax- en datanetaansluiting aan ten behoeve van de adviseur van IT Training Groep.

 1. Personeel

Adviesteam en wijzigingen daarbinnen
IT Training Groep bepaalt – na afstemming met de opdrachtgever – welke personen de verleende opdracht zullen uitvoeren. IT Training Groep kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht of voor andere redenen noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met IT Training Groep plaatsvinden.

Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. Dit geldt ook voor ingehuurde derden (zoals zelfstandige adviseurs).

 1. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die IT Training Groep noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 1. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium, de tarieven en de kosten zoals in artikel 8 genoemd, brengt IT Training Groep maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan IT Training Groep met een beroep op de onzekerheidsexceptie, de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 1. Wijziging van de opdracht, C.Q., meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal IT Training Groep dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal IT Training Groep de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die IT Training Groep verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. IT Training Groep kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever IT Training Groep hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van IT Training Groep, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Tussentijdse beëindiging van een advies opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft IT Training Groep vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

IT Training Groep mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. IT Training Groep behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaratie voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. Annulering of verplaatsing training

12.1Annulering door opdrachtgever

De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 12.1, € 250,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Annulering door de opdrachtgever van de training kan tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag op de administratiekosten zoals hiervoor bedoeld na, kosteloos geschieden. Bij annulering van de training op een termijn van minder dan 4 weken voor aanvang van de eerste dag wordt 30% van de prijs van de training berekend. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door opdrachtnemer toegezonden facturen.

12.2: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de annulering

Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 2. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;

12.3 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding laten deelnemen, of in overleg een andere trainingsdatum te kiezen.

 1. Intellectueel eigendom

Schriftelijke stukken, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht en in het adviesresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van IT Training Groep. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van IT Training Groep.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. Vertrouwelijkheid

IT Training Groep is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. IT Training Groep zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van IT Training Groep aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van IT Training Groep zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

 1. Aansprakelijkheid

IT Training Groep is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door IT Training Groep van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat IT Training Groep voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. Klachtenprocedure

Indien door de opdrachtgever bij de uitvoering van de adviesopdracht en/of training tekortkomingen worden geconstateerd, kan de opdrachtgever binnen een termijn van twee weken na beëindiging van de opdracht en/of training een klacht indienen. Dat kan op de volgende wijzen:

 • digitaal via info@ittraininggroep.nl o.v.v. klacht
 • schriftelijk naar het volgende adres

IT Training Groep
t.a.v. klachtencommissie
Zonnebaan 33
3542 EB Utrecht

IT Training Groep handelt de klacht vervolgens af, rekening houdend met de volgende uitgangspunten:

 • De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van IT Training Groep.
 • IT Training Groep houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal uw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen
 • IT Training Groep neemt alleen klachten in behandeling die voorzien zijn van NAW-gegevens en de datum van de melding.
 • IT Training Groep reageert zo snel als mogelijk op klachten, maar hanteert in ieder geval de volgende termijnen:
 • Binnen één week wordt de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 • IT Training Groep geeft binnen drie weken na ontvangst van de klacht een adequate, schriftelijke reactie.
 • IT Training Groep kan de behandeling van de klacht ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd.
 • Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de klant en IT Training Groep, wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Het oordeel van deze onafhankelijke derde wordt door alle partijen als bindend beschouwd. De eventuele consequenties van het oordeel worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk door IT Training Groep afgehandeld.
 • IT Training Groep hanteert een bewaartermijn van 3 jaar voor alle klachten

April 2017

IT Training Groep B.V